Skip to main content

รายวิชาปรับพื้นของนิสิตหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

    

      ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อมได้มีการประชุมทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เพื่อพิจารณารายวิชาปรับพื้นของนิสิตใหม่ที่เข้าศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม ในภาคการศึกษา ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ความละเอียดทราบแล้วนั้น บัดนี้ ที่ประุชุมได้มีมติ ดังต่อไปนี้

     นิสิตแต่ละรายนามต่อไปนี้ไม่ต้องลงเรียนรายวิชาปรับพื้นใดๆ

      ๑.นายธรรมวิทย์ ทองป้อง

          502502 : Fundamental of Chemical Engineering

          502522 : Fundamental of Momentum, Heat and Mass Transfers

          502584 : Introduction to Environmental Engineering

      ๒. นางสาวสุกัญญา พงษ์ศิริรักษ์

          502502 : Fundamental of Chemical Engineering

          502512 : Thermodynamics and Reaction Engineering

          502522 : Fundamental of Momentum, Heat and Mass Transfers

        ๓. นายสุริยา สุทธิวุฒิ

               -ไม่มี-

        ๔. นายนพรัตน์ ขอประดิษฐ์

               -ไม่มี-

        ๕. นางสาวธีรนุช รักษี

            -ไม่มี-

         ๖. นายประวิทย์  เทพสงเคราะห์

          502502 : Fundamental of Chemical Engineering

          502522 : Fundamental of Momentum, Heat and Mass Transfers

          502584 :  Introduction to Environmental Engineering

        ๗. นายวันชัย บุญมีมาก

             502502 : Fundamental of Chemical Engineering

          502512 : Thermodynamics and Reaction Engineering

          502522 : Fundamental of Momentum, Heat and Mass Transfers

       ๘. Mr.Vida Van

             502502 : Fundamental of Chemical Engineering

          502512 : Thermodynamics and Reaction Engineering

          502522 : Fundamental of Momentum, Heat and Mass Transfers

         ๙. นางสาววิลาสินี วิสัยจร

            -ไม่มี-

       ๑๐.นายอติพล ทะสะโส

             -ไม่มี-

      ๑๑. นางสาวอริศรา แสนตำแย

              -ไม่มี-