Skip to main content

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวัดค่า pH ทฤษฎีและการใช้งาน

        ด้านฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์กลาง คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมมือกับบริษัท เมทโธห์ม สยาม จำกัด จะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวัดค่า pH ทฤษฎิีและการใช้งาน ให้แก่คณาจารย์ นิสิต คณะวิทยาศาสตร์...

ประกาศการเลือกหัวข้อโครงงานทางวิศวกรรมเคมี

ประกาศการเลือกหัวข้อโครงงานทางวิศวกรรมเคมี

     ขอให้นิสิตที่ยังไม่ได้เลือกหัวข้อโครงงานทางวิศวกรรมเคมี  แสดงความประสงค์ในการเลือกหัวข้อโครงงานฯ...

ห้องเรียนรายวิชา 502101 Chemistry of Engineering Materials and Transformation Process ข

ประกาศ
 
  • รายวิชา 502101 Chemistry of Engineering Materials and Transformation Process ของภาคพิเศษ กลุ่ม 504,...

รับสมัครนักเรียนมัธยมปลายเข้าค่ายวิศวกรเคมีรุ่นเยาว์ ครั้งที่ ๓ “BUU Chem E. Camp#3”

รับสมัครนักเรียนมัธยมปลายเข้าร่วมโครงการค่ายวิศวกรเคมีรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 3 “BUU Chem E. Camp#3”

ในระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 1 กันยายน พ.ศ. 2557

ณ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี...

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง ปฏิทินการสอบประมวลความรู้/สอบวัดคุณสมบัติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

    เพื่อให้การสอบประมวลความรู้ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพตามกำหนดการของมหาวิทยาลัย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.๒๕๕๐ ประกอบกับ คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพาที่ ๑๐๗๐/๒๕๕๗ เรื่องการมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการแทน...

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์

ประกาศ

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์

...

เชิญชวนผู้สนใจร่วมเข้าฟังการบรรยายและร่วมอภิปรายในหัวข้อ "Engineered Bioplastics: Growth, Monitoring and recovery techniques และ Engineered Biofilms as catalyst for fine chemical bioprocessing"

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์

ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมเข้าฟังการบรรยายและร่วมอภิปรายในหั...

โปรดตรวจสอบความเรียบร้อยและแนวปฏิบัติในการเข้าออกภาควิชาฯ ในช่วงวันหยุดสงกรานต์

      เนื่องจากวันหยุดในช่วงวันหยุดสงกรานต์ (๑๒ เมษายน ๒๕๕๗ ถึง ๑๖ เมษายน ๒๕๕๗) เพื่อความปลอดภัยของทรัพย์สิน ดังนั้นภาควิชาฯ จะปิดประตูเหล็ก (ทางเข้าออกบริเวณโถงโยธาเคมีและด้านที่ติดกับภาควิชาฯ เครื่องกล) และล๊อกประตูห้องสำนักงานภาควิชาฯ ตั้งแต่ช่วงค่ำของวันศุกร์ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗...

มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย และบริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษา

ดำเนินการเปิดรับสมัครและพิจารณาคุณสมบัติในเบื้องต้น พร้อมตรวจเอกสารใบสมัครให้ครบถ้วนถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทุนแห่งการศึกษา...

นิสิตผู้ได้รับทุนช่วยงาน จำนวน ๑๐ ทุน ให้มาพบพี่จอย (ธุรการภาคเคมี) ด่วน

       นิสิตผู้ได้รับทุนช่วยงาน จำนวน ๑๐ ทุน  ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 
 
ลำดับที่...

บริษัทซิก้า ประเทศไทย กำลังจะเปิดรับสมัครงานในตำแหน่ง R&D Chemist

บริษัทซิก้า ประเทศไทย ตั้งอยู่ที่นิคมอมตะนคร เฟส2 ผลิตภัณฑ์ของบริษัทคือ Chemical Construction & Industry กำลังจะเปิดรับสมัครงานในตำแหน่ง R&D Chemist และยินดีรับนักศึกษาจบใหม่...

รายวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดสอนในภาคฤดูร้อน ๕๗

    ข้อมูลเกี่ยวกับรายวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดสอนในภาคฤดูร้อน ๕๗ ดังไฟล์แนบ

ระเบียบการเข้าสอบรายวิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์

   คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ประกาศระเบียบการเข้าสอบรายวิชาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ดังเอกสารแนบ...

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ม.บูรพา รับสมัครป.โทและป.เอก

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ม.บูรพา รับสมัครป.โทและป.เอก

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
...

รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 เพื่อศึกษาต่อในหลักสูตร
  1. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท)
  • สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม
  • ...

โครงการทุนการศึกษา วิศวะช้างเผือกบูรพา

   ในปีการศึกษา 2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา...

มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย และบริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษา

      ดำเนินการเปิดรับสมัครและพิจารณาคุณสมบัติในเบื้องต้น พร้อมตรวจเอกสารใบสมัครให้ครบถ้วนถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทุนแห่งการศึกษา พร้อมส่งคืนใบสมัครภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗ หรือ...

สถาบันกวดวิชาพัฒนศึกษาถาวร(กาลิเลโอ) เปิดรับสมัครทุนการศึกษา

      เนื่องด้วยสถาบันกวดวิชาพัฒนศึกษาถาวร(กาลิเลโอ) เปิดรับสมัครคัดเลือกนิสิตและนักศึกษา ชั้นปีที่ 1-3 รับทุนการศึกษา ประจำปี 2557 จำนวน 10 ทุนๆละ 30,000 บาท รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 มกราคม 2557

คุณสมบัติผู้สมัครขอทุน...

รับสมัครทุนรายได้นิสิต ประจำปีการศึกษาที่ 2/2556 จำนวน 10 ทุน

รับสมัครทุนรายได้นิสิต ประจำปีการศึกษาที่ 2/2556 จำนวน 10 ทุน

 

...

ทุนการศึกษามูลนิธิืตั้งเซ็กกิม

ทุนการศึกษามูลนิธิืตั้งเซ็กกิม

ประภทของทุน

     เป็นทุนให้เปล่าสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา...

นักเรียนทุนรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 นิสิตที่สนใจจะขอทุนรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถดูรายละเอียดทุนการศึกษาต่างๆเพิ่มเติมได้จาก http://stscholar.nstda.or.th/ 

ทุนเรียนดีกีฬาเด่น

  ประกาศรับสมัครนิสิตรับทุนเรียนดีกีฬาเด่น (เพิ่มเติม เนื่องจากมีผู้สมัครไม่ครบทุกสาขาวิชา...

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ

     ด้วยสำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี ๒๕๕๖ (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) ระหว่างวันที่ ๔-๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ ทางอินเตอร์เน็ตที่ http://scholar.ocsc.go.th จำนวน ๕ ประเภททุน

...

ทุนต่างประเทศ MIST

    ด้วยกระทรวงต่างประเทศแจ้งว่า Masdar Instriute of Science and Technology (MIST) ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำในระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งอยู่ในกรุงอาบูดาบี ได้จัดสรรทุนการศึกษาแก่นักศึกษาำไทย จำนวน 10 ทุน...

ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

    มูลนิธิทุนการศึกษาอายิโนะโมะโต๊ะ ประเทศญี่ปุ่นได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา ที่เป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ จึงได้ร่วมมือกันดำเนินโครงการมอบทุนการศึกษา ภายใต้ชื่อโครงการ "Ajinomoto Scholarship for ASEAN International Student" ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553...

บ.โตชิบา ประเทศไทย รับสมัครนิสิตขอเข้ารับทุนการศึกษา

    บ.โตชิบา ประเทศไทย รับสมัครนิสิตที่มีความสามารถและสนใจขอเข้ารับทุนการศึกษาในโครงการโตชิบา "นำสิ่งที่ดีสู่สังคม"เปิด"วิชาแห่งการให้" ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

        คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน

...

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะมีความประสงค์จะให้ทุนแก่นิสิต นักศึกษา

     ในปีการศึกษา 2555 มูลนิธิฯ จึงมีความประสงค์จะให้ทุนแก่นิสิต นักศึกษา "ทุนส่งน้องเรียนจบ"ให้ครอบคลุมนิสิต นักศึกษา ทั้งในระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา เพืื่อพัฒนาบุคลากรซึ่งเป็นอนาคตของชาติ ให้สามารถก้าวเข้าสู่สังคมและใช้ความรู้ความสามารถของตนเอง...

บริษัทซิก้า ประเทศไทย กำลังจะเปิดรับสมัครงานในตำแหน่ง QC Chemist

  • บริษัทซิก้า ประเทศไทย ตั้งอยู่ที่นิคมอมตะนคร เฟส2 ผลิตภัณฑ์ของบริษัทคือ Chemical Construction & Industry ...