Skip to main content

นิสิตชั้นปีที่ 3 วิศวกรรมเคมีที่จะฝึกงานในภาคฤดูร้อน 2558 สามารถดาวน์โหลดเอกสารการฝึกงานได้แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

     นิสิตชั้นปีที่ 3 วิศวกรรมเคมีที่จะฝึกงานในภาคฤดูร้อน 2558 สามารถดาวน์โหลดเอกสารการฝึกงานและให้ส่งเรื่องฝึกงานภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 

  • ...

ห้องสอบและแผนที่นั่งสอบวิชา 502101 เคมีสำหรับวัสดุวิศวกรรมและกระบวนการเปลี่ยนแปลง(ปลายภาค 2557)

      นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ที่จะสอบวิชา 502101 เคมีสำหรับวัสดุวิศวกรรมและกระบวนการเปลี่ยนแปลง

ในวันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2557 เวลา 13.00 - 16.00 น. ...

ประกาศรายชื่อนิสิตภาควิชาวิศวกรรมเคมี ผู้มีสิทธิไปฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2558

     นิสิตที่จะไปฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2558 สามารถดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

...

ห้องสอบและแผนที่นั่งสอบวิชา 502101 เคมีสำหรับวัสดุวิศวกรรมและกระบวนการเปลี่ยนแปลง

    นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ที่จะสอบวิชา 502101 เคมีสาหรับวัสดุวิศวกรรมและกระบวนการเปลี่ยนแปลง ในวันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม 2557 เวลา
...

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวัดค่า pH ทฤษฎีและการใช้งาน

        ด้านฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์กลาง คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมมือกับบริษัท เมทโธห์ม สยาม จำกัด จะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวัดค่า pH ทฤษฎิีและการใช้งาน ให้แก่คณาจารย์ นิสิต คณะวิทยาศาสตร์...

ประกาศการเลือกหัวข้อโครงงานทางวิศวกรรมเคมี

ประกาศการเลือกหัวข้อโครงงานทางวิศวกรรมเคมี

     ขอให้นิสิตที่ยังไม่ได้เลือกหัวข้อโครงงานทางวิศวกรรมเคมี  แสดงความประสงค์ในการเลือกหัวข้อโครงงานฯ...

ห้องเรียนรายวิชา 502101 Chemistry of Engineering Materials and Transformation Process ข

ประกาศ
 
  • รายวิชา 502101 Chemistry of Engineering Materials and Transformation Process ของภาคพิเศษ กลุ่ม 504,...

รับสมัครนักเรียนมัธยมปลายเข้าค่ายวิศวกรเคมีรุ่นเยาว์ ครั้งที่ ๓ “BUU Chem E. Camp#3”

รับสมัครนักเรียนมัธยมปลายเข้าร่วมโครงการค่ายวิศวกรเคมีรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 3 “BUU Chem E. Camp#3”

ในระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 1 กันยายน พ.ศ. 2557

ณ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี...

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง ปฏิทินการสอบประมวลความรู้/สอบวัดคุณสมบัติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

    เพื่อให้การสอบประมวลความรู้ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพตามกำหนดการของมหาวิทยาลัย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.๒๕๕๐ ประกอบกับ คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพาที่ ๑๐๗๐/๒๕๕๗ เรื่องการมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการแทน...

รายวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดสอนในภาคฤดูร้อน ๕๗

    ข้อมูลเกี่ยวกับรายวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดสอนในภาคฤดูร้อน ๕๗ ดังไฟล์แนบ

ระเบียบการเข้าสอบรายวิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์

   คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ประกาศระเบียบการเข้าสอบรายวิชาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ดังเอกสารแนบ...

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ม.บูรพา รับสมัครป.โทและป.เอก

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ม.บูรพา รับสมัครป.โทและป.เอก

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
...

รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 เพื่อศึกษาต่อในหลักสูตร
  1. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท)
  • สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม
  • ...

โครงการทุนการศึกษา วิศวะช้างเผือกบูรพา

   ในปีการศึกษา 2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา...

มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย และบริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษา

      ดำเนินการเปิดรับสมัครและพิจารณาคุณสมบัติในเบื้องต้น พร้อมตรวจเอกสารใบสมัครให้ครบถ้วนถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทุนแห่งการศึกษา พร้อมส่งคืนใบสมัครภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗ หรือ...

สถาบันกวดวิชาพัฒนศึกษาถาวร(กาลิเลโอ) เปิดรับสมัครทุนการศึกษา

      เนื่องด้วยสถาบันกวดวิชาพัฒนศึกษาถาวร(กาลิเลโอ) เปิดรับสมัครคัดเลือกนิสิตและนักศึกษา ชั้นปีที่ 1-3 รับทุนการศึกษา ประจำปี 2557 จำนวน 10 ทุนๆละ 30,000 บาท รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 มกราคม 2557

คุณสมบัติผู้สมัครขอทุน...

รับสมัครทุนรายได้นิสิต ประจำปีการศึกษาที่ 2/2556 จำนวน 10 ทุน

รับสมัครทุนรายได้นิสิต ประจำปีการศึกษาที่ 2/2556 จำนวน 10 ทุน

 

...

ทุนการศึกษามูลนิธิืตั้งเซ็กกิม

ทุนการศึกษามูลนิธิืตั้งเซ็กกิม

ประภทของทุน

     เป็นทุนให้เปล่าสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา...

นักเรียนทุนรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 นิสิตที่สนใจจะขอทุนรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถดูรายละเอียดทุนการศึกษาต่างๆเพิ่มเติมได้จาก http://stscholar.nstda.or.th/ 

ทุนเรียนดีกีฬาเด่น

  ประกาศรับสมัครนิสิตรับทุนเรียนดีกีฬาเด่น (เพิ่มเติม เนื่องจากมีผู้สมัครไม่ครบทุกสาขาวิชา...

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ

     ด้วยสำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี ๒๕๕๖ (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) ระหว่างวันที่ ๔-๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ ทางอินเตอร์เน็ตที่ http://scholar.ocsc.go.th จำนวน ๕ ประเภททุน

...

ทุนต่างประเทศ MIST

    ด้วยกระทรวงต่างประเทศแจ้งว่า Masdar Instriute of Science and Technology (MIST) ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำในระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งอยู่ในกรุงอาบูดาบี ได้จัดสรรทุนการศึกษาแก่นักศึกษาำไทย จำนวน 10 ทุน...

ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

    มูลนิธิทุนการศึกษาอายิโนะโมะโต๊ะ ประเทศญี่ปุ่นได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา ที่เป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ จึงได้ร่วมมือกันดำเนินโครงการมอบทุนการศึกษา ภายใต้ชื่อโครงการ "Ajinomoto Scholarship for ASEAN International Student" ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553...

บ.โตชิบา ประเทศไทย รับสมัครนิสิตขอเข้ารับทุนการศึกษา

    บ.โตชิบา ประเทศไทย รับสมัครนิสิตที่มีความสามารถและสนใจขอเข้ารับทุนการศึกษาในโครงการโตชิบา "นำสิ่งที่ดีสู่สังคม"เปิด"วิชาแห่งการให้" ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

        คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน

...

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะมีความประสงค์จะให้ทุนแก่นิสิต นักศึกษา

     ในปีการศึกษา 2555 มูลนิธิฯ จึงมีความประสงค์จะให้ทุนแก่นิสิต นักศึกษา "ทุนส่งน้องเรียนจบ"ให้ครอบคลุมนิสิต นักศึกษา ทั้งในระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา เพืื่อพัฒนาบุคลากรซึ่งเป็นอนาคตของชาติ ให้สามารถก้าวเข้าสู่สังคมและใช้ความรู้ความสามารถของตนเอง...

บริษัทซิก้า ประเทศไทย กำลังจะเปิดรับสมัครงานในตำแหน่ง QC Chemist

  • บริษัทซิก้า ประเทศไทย ตั้งอยู่ที่นิคมอมตะนคร เฟส2 ผลิตภัณฑ์ของบริษัทคือ Chemical Construction & Industry ...